Zásady ochrany osobních údajů

Společnost 5DM.cz, s.r.o., se sídlem Školská 694/32, Praha 1, Nové Město 110 00 Praha 1,
IČO: 24818046 (dále jen „5DM“) jako provozovatel stránek www.trvalefit.cz
si váží Vaší důvěry a současně ctí a respektuje nejvyšší standardy ochrany osobních údajů, včetně
dodržování zásad a pravidel stanovených právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů
(včetně nařízení EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů).

Proto 5DM jako provozovatel webových stránek www.trvalefit.cz
(dále jen „Webové stránky“) si Vás dovoluje informovat o níže popsaném
zpracování Vašich osobních údajů a zásadách ochrany soukromí, využijete-li námi nabízených
služeb na Webových stránkách (dále jen „Zásady“).

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

1.1 Správcem Vašich osobních údajů je společnost 5DM a Vaše osobní údaje, tj. informace
o Vás, na základě kterých Vás lze přímo či nepřímo identifikovat, bude zpracovávat dle
níže uvedených podmínek.

1.2 Kdo je správcem osobních údajů, je vždy odvislé od účelu, pro který nám byly Vaše
osobní údaje poskytnuty a o tomto účelu vždy transparentně informujeme. Ať už je to v textu
Zásad nebo v textu Vašeho souhlasu se zpracováním. A je potřeba zdůraznit, že ne ve všech
případech je společnost 5DM v pozici správce a podle toho se i odvíjí konkrétní zpracování
Vašich osobních údajů.

2. 5DM jakožto správce osobních údajů

2.1 Společnost 5DM zpracovává tyto Vaše osobní údaje:

– jméno a příjmení;
– email;
– telefonní číslo;
– adresa.

2.2 Vaše osobní údaje, které jsou uvedeny výše, zpracováváme k následujícím účelům:

– za účelem jejich předání dodavateli Vámi poptávané služby nebo produktu – na základě Vámi
uděleného souhlasu, přičemž bez udělení tohoto souhlasu nebude možné tyto údaje předat
takovému dodavateli, aby Vás mohl oslovit s konkrétní nabídkou vycházející z Vaší poptávky;

– za účelem prokázání dodavateli Vámi poptávané služby nebo produktu, že jste k získání
takové služby nebo produktu využili naši Webovou stránku – na základě našeho oprávněného
zájmu (doba zpracování osobních údajů činí v tomto případě zpravidla nejdéle 1 rok od
jejich poskytnutí);

– za účelem zasílání nabídek produktů a služeb 5DM a třetích osob – na základě Vámi uděleného
souhlasu (viz text samotného souhlasu).

2.3 Vaši emailovou adresu můžeme také zpracovávat pro účely zasílání newsletteru
(nabídek produktů a služeb 5DM a třetích osob) v případě, že se přihlásíte k odběru
newsletterů na Webových stránkách. Abychom se ujistili, že nedošlo k chybě při
zadávání e-mailové adresy, používáme postup dvojího přihlášení. Poté, co svou e-mailovou
adresu zadáte do pole pro přihlášení, zašleme vám odkaz pro potvrzení. Po kliknutí na
tento odkaz pro potvrzení bude Vaše e-mailová adresa zařazena do našeho adresáře.
Tento Váš dobrovolně udělený souhlas můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím
zaslání emailu na adresu: info@5dm.cz. Odvolání souhlasu je rovněž možné přímo z každého
Vám zaslaného obchodního sdělení e-mailem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování
vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

2.4 Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po nezbytně nutnou dobu potřebnou k účelům
jejich zpracování. Průběžně prověřujeme, zda nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní
údaje potřebné pro určitý účel a pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů,
pro který byly zpracovávány, Vaše osobní údaje zlikvidujeme či anonymizujeme. Základní lhůty
pro zpracování osobních údajů jsou uvedeny níže.

2.5 Vaše osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu za účelem jejich předání
dodavateli Vámi poptávané služby nebo produktu budou zpracovávány po dobu potřebnou k jejich
předání takovému dodavateli (zpravidla do uplynutí 1 měsíce od jeho udělení) nebo do doby,
dokud jej neodvoláte a Vaše osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu za účelem
zasílání nabídek produktů a služeb 5 DM a třetích osob budou zpracovávány po dobu 3 let od
jeho udělení nebo do doby, dokud jej neodvoláte. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost
zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Následně jsou
obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaje o
udělení/odvolání souhlasu.

3. Další informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů

3.1 S ohledem na charakter poskytované služby na Webové stránce, je potřeba zdůraznit,
že společnost 5DM zpracovává Vaše osobní údaje výlučně v souladu s těmito Zásadami.
Po předání Vašich osobních údajů ze strany 5DM dodavateli Vámi poptávané služby nebo
produktu na základě Vašeho souhlasu nemá 5DM již přístup k těmto předaným osobním údajům
a pro jakékoliv jejich další zpracování, včetně účelů, pro který budou dále případně
zpracovávány, není společnost 5DM v pozici správce, ani zpracovatele.

3.2 Citlivé údaje, kterými se rozumí informace o Vás vypovídající o národnostním,
rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích,
náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu
a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, nebo jakýkoli
biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů,
po Vás nepožadujeme a nejste povinni je poskytnout. Pokud tak učiníte, resp. poskytnete
nám jakékoliv citlivé údaje, činíte tak dobrovolně dle vlastního uvážení.

3.3 Naše Webové stránky, ani služby, které na nich zprostředkováváme, nejsou určeny
pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

3.4 Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí, kdy ochrana Vašich dat je naší prioritou
a Vaše osobní údaje shromažďujeme a uchováváme v zabezpečené databázi, kde jsou chráněny
v maximální možné míře pomocí dostupných moderních technologií. Berete rovněž na vědomí,
že 5DM vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Vašich osobních
údajů, nicméně 5DM nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob,
v jejichž důsledku tyto osoby neoprávněně získají přístup k Vašim osobním údajům a/nebo
k příslušné databázi 5DM, a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je
zpřístupní třetím osobám. V této souvislosti Vás nicméně ubezpečujeme, že pravidelně
kontrolujeme, zda náš systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používáme
taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim
osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné
zabezpečení a tato opatření rovněž pravidelně aktualizujeme.

3.5 Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny zaměstnancům 5DM a dalším spolupracovníkům
v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat
s Vašimi osobními údaji, vždy však pouze v rozsahu, který je v příslušném případě
nezbytný a za dodržení patřičných bezpečnostních opatření a standardů ochrany osobních údajů.

3.6 Vedle toho jsou Vaše osobní údaje předávány třetím osobám, jejichž odborných
a specializovaných služeb využíváme při plnění našich závazků a povinností. Tyto
třetí osoby si pečlivě vybíráme z těch subjektů, které jsou schopni zajistit příslušná
technická a organizační opatření tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému
přístupu k Vašim osobním údajům či k jejich jinému zneužití. Před jakýmkoliv předáním
Vašich osobních údajů třetí osobě vždy s touto osobou uzavřeme písemnou smlouvu,
ve které upravíme zpracování osobních údajů tak, aby obsahovala stejné záruky
pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje
sama naše společnost 5DM. Třetími osobami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům,
jsou, podle služby, kterou využíváte:

– osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií,
které pro naše služby využíváme;

– osoby, které pro nás zajišťují podpůrné technické či serverové služby mj. za účelem
dostatečného zabezpečení a integrity Webových stránek a poskytovaných služeb;

– osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti Webových stránek;

– osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií,
které pro naše služby využíváme;

– provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou;

– osoby, které jsou či budou majetkově propojeny s 5DM.

Těmito třetími subjekty mohou být společnosti se sídlem, jak na území České republiky,
tak i se sídlem v členském státě EU, případně i se sídlem v třetí zemi, tj. mimo EU
(např. poskytovatelé cloudových služeb), přičemž k předání a zpracování osobních údajů
v zemích mimo území Evropské unie, dochází vždy v souladu s platnou legislativou.

3.7 Vaše osobní údaje nebudou dále předávány žádným dalším osobám s výjimkou případů,
kdy, za určitých přesně definovaných podmínek, jsme povinni Vaše osobní údaje předat
na základě platných právních předpisů (např. Policii ČR, příslušných orgánům státní
správy, soudům apod.).

4. Vaše práva ve vztahu k Vašim osobním údajům

4.1 Velmi si vážíme Vaší důvěry a klademe rovněž nemalý důraz na práva, která máte ve
vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů. Pokud budeme mít pochybnosti
o Vaší totožnosti, můžeme Vás nejprve požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných
k potvrzení Vaší totožnosti, než přistoupíme k řešení Vaší žádosti týkající se výkonu
některého z Vašich práv.

4.2 Mezi tato Vaše práva patří zejména:

– právo na přístup k osobním údajům;
– právo na opravu osobních údajů;
– právo na výmaz osobních údajů;
– právo na omezení zpracování osobních údajů;
– právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
– právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;
– právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů.

4.3 Abyste lépe pochopili význam a obsah jednotlivých práv, podáváme Vám níže jejich
bližší vysvětlení:

právo na přístup k osobním údajům znamená, že máte právo od nás kdykoliv
na základě žádosti získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou
námi zpracovávány a pokud tomu tak je, pak zejména, za jakými účely, komu jsou zpřístupněny,
jak dlouho budou námi zpracovávány, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování
či právo vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali, pokud nejsou získány od Vás,
zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a v případě, že nebudou
nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů;

právo na opravu osobních údajů znamená, že máte právo na opravu či doplnění
Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné či neúplné;

právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“) znamená, že máte právo,
abychom Vaše osobní údaje vymazali, zejména pokud i) již nejsou potřebné pro účely,
pro které byly shromážděny či zpracovány, ii) osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
nebo iii) nám to ukládá zákonná povinnost;

právo na omezení zpracování osobních údajů znamená, že máte právo na to,
abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů do té doby, než budou vyřešeny jakékoliv
případné sporné otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů (např. po dobu ověření
přesnosti Vašich osobních údajů či pokud zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní,
ale namísto jejich výmazu budete požadovat pouze omezení jejich použití apod.);

právo vznést námitku znamená, že budete mít právo vznést námitku proti
zpracování Vašich osobních údajů, které 5DM zpracovává na základě svého oprávněného zájmu.

právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů znamená, že máte právo
tam, kde je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, tento svůj souhlas
odvolat a to na kontaktech uvedených níže.

Další informace týkající se Vašich práv a podmínek k nim se vztahujících obsahují právní
předpisy na poli ochrany osobních údajů (včetně nařízení EU č. 2016/679).

4.4 Pokud jde o stížnost proti zpracování Vašich osobních údajů, tu můžete podat u dozorového úřadu,
kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

5. Jak nás můžete kontaktovat?

Pokud budete chtít něco v Zásadách vysvětlit, případně budete chtít s něčím v tomto ohledu
poradit, nebo budete chtít uplatnit některé z Vašich práv, můžete se na nás kdykoliv obrátit
prostřednictvím formuláře na našich Webových stránkách, případně emailem na info@5dm.cz.

6. Cookies v rámci služeb na Webových stránkách

6.1 Cookies se rozumí malé soubory dat, které jsou při návštěvě Webových stránek ukládány
v počítači uživatele Webových stránek, smartphonu nebo jiného koncového zařízení,
prostřednictvím kterého realizujete přístup k internetu. Cookies nepředstavují nebezpečí,
neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu
soukromí. Standardní webové prohlížeče podporují správu cookies. Bližší informace o využívání
cookies najdete na Webových stránkách.

Vyhrazujeme si právo tyto Zásady kdykoliv měnit, přičemž datum poslední změny těchto Zásad
vždy uvedeme. Novou verzi Zásad oznámíme na Webovém rozhraní, případně jiným vhodným způsobem
tak, abyste se s aktuálním zněním Zásad mohli bez nepřiměřených potíží seznámit.

Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018.